Nacházíte se: Produkty - Dotazy
 

Co znamená tepelně-izolační zasklení s koeficientem 1,1?


Všechna naše okna jsou kromě jiného opatřena vysoce účinným izolačním dvojsklem. Základním měřítkem izolačních schopností skla je koeficient tepelné prostupnosti "Ug". Čím je jeho hodnota menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna. Standardní izolační dvojskla se dvěma čirými skly 4 mm se vzduchovou mezerou 16 mm vykazují Ug = 2,9 W/m2K.
 
Naše firma však vybavuje svoje výrobky izolačním dvojsklem, kde tvoří vnitřní tabuli sklo s nízkou emisivitou. Na povrch skla je nanesena velice tenká, několik atomů silná vrstva oxidu kovu, obvykle bizmutu. Tato vrstvička má schopnost odrážet infračervené záření, tedy teplo, které je normálně vyzařováno okny ven do prostoru, zpět dovnitř budovy nebo místností. Dutina mezi skly je navíc vyplněna izolujícím plynem argonem, v tomto případě 1e Ug = 1,1 W/m2K.
 
Tím je docílena až poloviční tepelná ztráta, což představuje nezanedbatelné úspory v nákladech na topení. Navíc je ušetřeno i životní prostředí, protože dochází k velké úspoře energie. Například u bytů v panelových domech jsou odhadované ztráty tepla okny cca 40% celkových ztrát, tzn. při poloviční hodnotě "Ug" ušetříte cca 20% celkových nákladů na energii.
 
Požadavek normy ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov" na součinitel prostupu tepla celého okna Uw=1,7 W/m2K nelze splnit použitím zasklení s Ug = 2,9 W/m2K. Naše společnost dodává do oken standardně nízkoemisivní pokovená izolační dvojskla s tepelně izolační charakteristikou Ug = 1,1 W/m2K bez příplatku.
 
V poslední době se zvyšujícími se cenami energií prosazuje používání trojskel. Naše firma nabízí do oken za mírný příplatek izolační trojskla. Izolační trojsklo je tvořeno třemi čirými skly tloušťky 4mm a dvěma distančními rámečky o šířce 14mm. Prostor mezi skly je vyplněn opět argonem. V trojskle jsou použity dvě tabule skla s nízkou emisivitou. Prostup tepla standardního trojskla je Ug=0,6 W/m2K.


 

Co znamená tepelně-izolační zasklení s koeficientem 1,1?


Všechna naše okna jsou kromě jiného opatřena vysoce účinným izolačním dvojsklem. Základním měřítkem izolačních schopností skla je koeficient tepelné prostupnosti "Ug". Čím je jeho hodnota menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna. Standardní izolační dvojskla se dvěma čirými skly 4 mm se vzduchovou mezerou 16 mm vykazují Ug = 2,9 W/m2K.
 
Naše firma však vybavuje svoje výrobky izolačním dvojsklem, kde tvoří vnitřní tabuli sklo s nízkou emisivitou. Na povrch skla je nanesena velice tenká, několik atomů silná vrstva oxidu kovu, obvykle bizmutu. Tato vrstvička má schopnost odrážet infračervené záření, tedy teplo, které je normálně vyzařováno okny ven do prostoru, zpět dovnitř budovy nebo místností. Dutina mezi skly je navíc vyplněna izolujícím plynem argonem, v tomto případě 1e Ug = 1,1 W/m2K.
 
Tím je docílena až poloviční tepelná ztráta, což představuje nezanedbatelné úspory v nákladech na topení. Navíc je ušetřeno i životní prostředí, protože dochází k velké úspoře energie. Například u bytů v panelových domech jsou odhadované ztráty tepla okny cca 40% celkových ztrát, tzn. při poloviční hodnotě "Ug" ušetříte cca 20% celkových nákladů na energii.
 
Požadavek normy ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov" na součinitel prostupu tepla celého okna Uw=1,7 W/m2K nelze splnit použitím zasklení s Ug = 2,9 W/m2K. Naše společnost dodává do oken standardně nízkoemisivní pokovená izolační dvojskla s tepelně izolační charakteristikou Ug = 1,1 W/m2K bez příplatku.
 
V poslední době se zvyšujícími se cenami energií prosazuje používání trojskel. Naše firma nabízí do oken za mírný příplatek izolační trojskla. Izolační trojsklo je tvořeno třemi čirými skly tloušťky 4mm a dvěma distančními rámečky o šířce 14mm. Prostor mezi skly je vyplněn opět argonem. V trojskle jsou použity dvě tabule skla s nízkou emisivitou. Prostup tepla standardního trojskla je Ug=0,6 W/m2K.
01 | 11 | 2017

„Zaručeně česká okna“ koupíte u TWW

S námi bezpečně víte, kde a jak byla Vaše okna vyrobena.
06 | 01 | 2015

Impregnace po dílech

Kvalitní povrchová úprava

Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna Reference - dřevěná okna
plastová okna facebook

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TWW dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.